Phòng Tài chính - Kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Hiệu trưởng quản lý tổ chức thực hiện các mặt công tác sau

 • Quản lý công tác tài chính, lập kế hoạch thu - chi hàng quý, hàng năm của trường;
 • Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị, tài sản nhà trường;
 • Lập quyết toán hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ Kế toán - Tài chính nhà nước;
 • Công tác kế toán vật tư, công tác kho vật tư hàng hóa và các hoạt động đào tạo kết hợp lao động sản xuất của trường;
 • Tham mưu giúp lãnh đạo trong chế độ chi tiêu tài chính;
 • Tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Email

1

ThS. Nông Thị Vân

Trưởng phòng

ntvan@hftc.edu.vn

2

Trần Minh Trang

Giáo viên - Nhân viên

tmtrang@hftc.edu.vn

3

Trịnh Thị Hường

Nhân viên

tthuong@hftc.edu.vn

4

Phan Trung Kiệt

Nhân viên

ptkiet@hftc.edu.vn

3. Địa chỉ liên lạc:

 • Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Trung Cấp Công Nghệ Lương Thực -Thực Phẩm
 • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 38.756.636
 • Email: taichinh@hftc.edu.vn